دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : موقعیت تجهیزات و ماشین آلات و نصب ایشان
  • فارسی موقعیت تجهیزات و ماشین آلات و نصب ایشان
  • انگلیسی Machinery Installations
  • روسی Механические Установки