دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : براکت محور پروانه
  • فارسی براکت محور پروانه
  • انگلیسی Shaft struts
  • روسی Кронштейны гребных залов
لیست واژه های مرتبط :
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی عنوان ورسی تصویر
1 روکش کاهنده درگ Fairing Обтекатель
2 پیچ پروانه Propeller nut Гайка гребного винта
3 پروانه Propeller Гребной винт
4 براکت محور پروانه Shaft strut, propeller strut, shaft bracket, propeller bracket, propeller shaft bracket, strut bracket Кронштейн гребного вала
5 براکت از جنس فولاد ریخته گری شده Cast steel shaft strut Литой кронштейн
6 براکت جوش شده Welded shaft strut Сварной кронштейн
7 بدنه یا جان براکت- بازو Strut palm Лапа кронштейна
8 مقطع براکت Section of strut Поперечное сечение лапы
9 براکت با بدنه کاهنده مقاومت سیال Streamlined strut Лапа обтекаемой формы
10 تکیه گاه یاتاقان براکت Bracket boss Муфта Кронштейна
11 بوش براکت Bracket bush Втулка кронштейна
12 شفت پروانه Propeller shaft Гребной вал
13 شفت پروانه جانبی Side propeller shaft Бортовой гребной вал
14 مهره استرن تیوب Stern tube nut Гайка дейдвудной трубы
15 تکیه گاه، محل عبور Bossing Мортира
16 استرن تیوب Stern tube Дейдвудная труба
17 پد آب بندی جوش شده Welded packing pad Наварыш
18 محفظه آب بندی Packing box Сальник
19 گلند آب بندی Packing gland Нажимная втулка сальника
20 پوشش بیرونی Shell plating Наружная обшивка
21 براکت تک بازو Single-arm shaft strut Однопалый кронштейн
22 براکت جفت بازو Twin-arm shaft strut Двухлапый кронштейн
23 براکت به شکل"A" "A" bracket А-образный кронштейн
24 فریم Spectacle frame Выкружка гребного вала
25 کشتی دو محور(پروانه) Twin-screw ship Двухвинтовое судно
26 کشتی سه محور(پروانه) Triple-screw ship Трехвинтовое судно
27 کشتی چند محور(پروانه) Multiple screwed ship Многовинтовое судно
28 محل عبور شفت پروانه Long bossing Обтекатель гребного вала
29 شفت پروانه میانی Center propeller shaft Средний гребной вал