دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : مقطع عرضی میانی
  • فارسی مقطع عرضی میانی
  • انگلیسی Midship frame section
  • روسی Сечение по мидель-шпангоуту
لیست واژه های مرتبط :
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی عنوان ورسی تصویر
1 ورق جدا کننده Boundary plate Обделочный лист
2 آبراهه Gutter,gutter water way Ватервейс
3 آبراهه Gutter bar Угольник ватервейса
4 تیر Beam Бимс
5 تقویت کننده Stiffener Стойка
6 محفظه موتورخانه، اتاق ماشین ها Machinery casing Машинная шахта
7 دیواره محفظه موتورخانه، اتاق ماشین ها Engine room Casing side Стенка машинной шахты
8 تیر عرشه Deck girder Карленгс
9 جان تیر Web beam Рамный бимс
10 ورق گذاری کف پلتفرم Platform plating Настил платформы
11 نیم بالکهد طولی Longitudinal half-bulkhead Продольная полупереборка
12 پیلار Pillar Пиллерс
13 نشیمنگاه موتور Seating under main engine Фундамент под главный двигатель
14 نشیمنگاه موتور Engine seating Машинный фундамент
15 نشیمنگاه بویلر Boiler seating Котельный фундамент
16 درب دریچه Hatch cover Люковая крышка
17 دیواره دریچه ورودی Hatch coaming Комингс люка
18 ورق گذاری کف دک Deck plating Палубный настил
19 دیوار پیرامونی عرشه Bulwark Фальшборт
20 تراورس طولی کناری Side stringer Бортовой стрингер
21 دیواره انبار تحتانی Hold frame Трюмный шпангоут
22 باله کناری ثابت Side keel, bilge keel Скуловой киль
23 پلیت کفی دوبل Double bottom plating Настил двойного дна
24 طبقه آب بندی شده Watertight floor Водонепроницаемый флор
25 کیل افقی-تخت Flat plate keel, plate keel Горизонтальный киль
26 شاه تیر Centre girder Вертикальный киль
27 تقویتی های طولی پایینی(کفی) Bottom longitudinal stiffeners Продольные днищевые балки
28 تیر(تقویت) کفی Bottom girder Днишевой стрингер
29 قسمت توپر و صلب Solid floor Флор сплошной
30 ورق طولی که در گوشه و حاشیه کشتی و در کف دوبله نصب می شودیک لبه بر ورق بدنه و لبه دیگر به ورق سقف مخزن متصل است Margin plate Крайний междудоиный лист
31 براکت خن، براکت فریم Bilge bracket, frame bracket Скуловая кница
32 قاب عرضی کشتی با جان بلند Web frame Рамный шпангоут
33 پوسته بیرونی Shell plating Наружная обшивка
34 فریم Frame Шпангоут
35 قاب بند- لچکی Knee Кница
36 دیواره روسازه جانبی Deckhouse side Боковая переборка рубки
37 طبقه باز Bracket floor Открытый флор