دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : تجهیزات حفاظت
  • فارسی تجهیزات حفاظت
  • انگلیسی Life lines
  • روسی Леерное устройство
لیست واژه های مرتبط :
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی عنوان ورسی تصویر
1 نرده محافظ اطراف پله و عرشه Guard rail, guard failing, life rails Лeepноe ограждение
2 نرده در فضای باز Open rail, open railing Открытое леерное ограждение
3 نرده ، ریل Rail Леер
4 نرده سیمی، محافظ کابلی Wire-rope rail Прутковый леер
5 نرده لوله ای Pipe rail Трубчатый леер
6 دستگیره نرده محافظ Handrail, cap rail Поручень леерного ограждения
7 بند یا کابل نجات- کابل اول Life line Верхний леер
8 بند یا کابل ثابت، کابل میانی Housing line Средний леер
9 بند یا کابل مخصوص پا، کابل پائینی Foot line Нижний леер
10 زنجیر محافظ Guard chain Цепной леер
11 استنچی کابلهای محافظ Rail stanchion, railing stanchion Леерная стойка
12 استنچی stanchion Стойка
13 استنچی ثابت Permanent stanchion Постоянная стойка
14 استنچی تخت Flat bar stanchion Полосовая стойка
15 استنچی لوله ای Pipe stanchion Трубчатая стойка
16 استنچی دارای پایه تقویتی Braced stanchion Леерная стойка с контрфорсом
17 پایه تقویتی استنچی Stay, brace Контрфорс
18 استنچی دارای مفصل Hinged rail stanchion Заваливающаяся леерная стойка
19 استنچی متحرک Portable rail stanchion Съемная леерная стойка
20 دستگیره Life line, grab line, grab rail Спасательный леер
21 کابل یا طناب مخصوص مواقع طوفانی Storm rail Штормовой леер
22 استنچی انتهایی End rail stanchion Концевая леерная стойка
23 طناب کنفی محافظ Hemp rope rail Леер из пенькового троса
24 استنچی وسطی Intermediate stanchion Промежуточная стойка
25 طناب مهار Guy Оттяжка
26 عرشه بارگیری کارگو Deck cargo Палубный груз
27 کابل محافظ کناری Life rail Бортовой леер
28 کایل محافظ جلویی Head rails Леерное ограждение бака