دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : تجهیزات ارسال سیگنال
  • فارسی تجهیزات ارسال سیگنال
  • انگلیسی Signal Means
  • روسی Сигнальные Средства