دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : سیستم شفت و پروانه شناور تک شفت
  • فارسی سیستم شفت و پروانه شناور تک شفت
  • انگلیسی Shafting of single shaft vessel
  • روسی Валопровод одновального судна
لیست واژه های مرتبط :
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی عنوان ورسی تصویر
1 پروانه Propeller Гребной винт
2 پاشنه Afterpeak Ахтерпик
3 بالکهد پاشنه Afterpeak bulkhead Переборка ахтерпика
4 تونل و فضای اضطراری فرار و رهایی Escape trunk Шахта запасного выхода
5 گودی و فرورفتگی پروانه Tunnel recess Рецесс туннеля гребного вала
6 یاتاقان تکیه گاهی Steady bearing Опорный подшипник
7 شفت واسط(میانی) Intermediate shaft Промежуточный вал
8 کاسه نمد بین دیواره ای Bulkhead gland Переборочный сальник
9 ژورنال بیرینگ(محوری) Thrust bearing Упорный подшипник
10 شفت ژورنال بیرینگ Thrust shaft Упорный вал
11 موتور اصلی Main engine Главный двигатель
12 فونداسیون موتور Engine seating фундамент двигателя
13 تونل محل عبور شفت Shaft tunnel Туннель гребного вала
14 فونداسیون یاتاقان شفت میانی پروانه Shaft stool Фундамент промежуточного подшипника валопровода
15 کوپلینگ شفت Shaft coupling Соединение вала
16 گلند استرن تیوب Stern gland Дейдвудный сальник
17 شفت پروانه Propeller shaft Гребной вал
18 شفت استرن تیوب Stern tube shaft Дейдвудный вал
19 استرن تیوب Stern tube Дейдвудная труба
20 نافی(برآمدگی)پاشنه Stern boss Яблоко дейдвуда
21 نافی(برآمدگی)تکیه گاه Stern tube boss Яблоко ахтерштевня
22 فریم پاشنه Stern frame Ахтерштевен